Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Δικαιολογητικά - Κριτήρια Επιλογής

Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις της πράξης έχουν οι ενδιαφερόμενοι/ες που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) είναι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, ήτοι κάτοικοι των Δήμων Αρταίων, Νικολάου Σκουφά, Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων
και
2) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω ομάδες:
α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ
β) νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, γεωπόνοι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και γενικά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)

Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) από την 02/01/2011 και μετά, ή να έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 02/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
· Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητάς τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου
· Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ
· Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία Δ.Ο.Υ. για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000 €. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.ά.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα
· Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής
· Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.)
· Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι)
γ) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες που δεν υπερβαίνει τις 3.000 € για το οικονομικό έτος 2012, το δε ατομικό πραγματικό ή αντικειμενικό εισόδημά τους από τις λοιπές πηγές να μην υπερβαίνει το ποσό των 9.000 €. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να υπερβαίνουν ανά κατηγορία τα όρια του εισοδήματος.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Ι) Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες των δυνητικά ωφελουμένων
1. Tο έντυπο της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης υποψήφιου ωφελούμενου (.pdf | .doc)
2. Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου)
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερού, κινητού τηλεφώνου, εκκαθαριστικό εφορίας) (απλό φωτοαντίγραφο) ή υπεύθυνη δήλωση
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα Οικ. Έτους 2013 (απλό φωτοαντίγραφο)
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του τελευταίου τριμήνου (επικυρωμένο αντίγραφο) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση
6. Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α’ (μόνο για άρρενες) (απλό φωτοαντίγραφο)
7. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων κατάρτισης, εφόσον υπάρχουν (απλό φωτοαντίγραφο)
8. Τίτλος/Τίτλοι σπουδών, εφόσον υπάρχει/ουν (με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται) (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
9. Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, εφόσον υπάρχουν (απλό φωτοαντίγραφο)
10. Πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, εφόσον υπάρχουν (απλό φωτοαντίγραφο)
11. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με αναφορά και στην επαγγελματική εμπειρία)
12.
Άλλα δικαιολογητικά του υποψηφίου που τεκμηριώνουν περαιτέρω την εργασιακή του εμπειρία (π.χ. βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εάν υπάρχουν) (απλά φωτοαντίγραφα)

ΙΙ) Λοιπά δικαιολογητικά ανά κατηγορία δυνητικά ωφελουμένων
α) Για τους άνεργους:

Δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (επικυρωμένο φωτοαντίγραφο)
β) Για τους νέους/ες επιστήμονες:
1. Έναρξη επιτηδεύματος Δ.Ο.Υ και μεταβολές έδρας (εάν υπάρχουν) (θεωρημένα φωτοαντίγραφα)
2. Εκκαθαριστικό Σημείωμα οικονομικού έτους έναρξης της δραστηριότητας (απλό φωτοαντίγραφο)
3. Βεβαίωση κτήσης ειδικότητας (επικυρωμένο αντίγραφο)
γ) Για τους ασφαλισμένους/ες στον ΟΓΑ:
1. Βεβαίωση του Ασφαλιστικού φορέα ΟΓΑ (πρωτότυπη ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) ή φωτοτυπία του Βιβλιαρίου Υγείας (αν είναι σε ισχύ)
2. Εκκαθαριστικό σημείωμα Οικ. Έτους 2012 (απλό φωτοαντίγραφο)

Για να δείτε τα κριτήρια επιλογής και τη μοριοδότησή τους, πατήστε εδώ

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης