Τοπικό Σχέδιο Δράσης

Η Πράξη «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Προβλεπόμενη Ημερομηνία Λήξης:  31/12/2014
Περιοχή Παρέμβασης: Περιφερειακή Ενότητα Άρτας
Προϋπολογισμός της Πράξης: 176.000,00€

Στόχος της Πράξης: η τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 40 ωφελουμένων που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες: α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ β) νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, γεωπόνοι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και γενικά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) & γ) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Η συγκεκριμένη Πράξη, λοιπόν, θα προετοιμάσει 40 ωφελούμενους που θα επιλεγούν μετά από την υποβολή σχετικής αίτησης και συνέντευξης, ώστε
· 8 να ιδρύσουν νέα επιχείρηση ατομική ή άλλης μορφής (πλην κοινωνικής)
· 8 να ιδρύσουν από κοινού μία κοινωνική επιχείρηση
· 8 νέοι επιστήμονες να κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων και θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου
· 16 να προσληφθούν σε επιχειρήσεις.

Δηλαδή, επιδιώκεται ταυτόχρονα
α. η προώθηση στην απασχόληση μέσω της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά,
β. η προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω της αυτο-απασχόλησης,
και
γ. η προώθηση της συνεταιριστικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως αυτός του πολιτισμού, του εναλλακτικού τουρισμού, των κοινωνικών υπηρεσιών, της παραγωγής και προώθησης παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης