Σύντομη περιγραφή των Δράσεων

Για την επίτευξη του στόχου της Πράξης θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες επιμέρους δράσεις:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ που περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για τον συντονισμό και την ομαλή υλοποίηση όλων των επιμέρους δράσεων.
Εταίρος που υλοποιεί τη Δράση: ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (Συντονιστής Φορέας)

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ για την προσέλκυση των ομάδων-στόχου καθώς και τη διάδοση των αποτελεσμάτων της Πράξης.
Εταίροι που υλοποιούν τη Δράση: Φώτης Μ. – Ματάτσης Κ. Ο.Ε. (δ.τ. ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ) & ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, η οποία περιλαμβάνει
  - τη Δικτύωση τοπικών κοινωνικο-οικονομικών εταίρων και επιχειρήσεων και
  - την Ηλεκτρονική Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις
Εταίρος που υλοποιεί τη Δράση: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, η οποία περιλαμβάνει
  - Επιλογή ωφελουμένων και διάγνωση αναγκών
  - Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ένταξη στην απασχόληση 16 ωφελουμένων
  - Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την προώθηση της απασχόλησης μέσω επιχειρηματικής δραστηριότητας 24 ωφελουμένων
  - Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών / μικρομεσαίων επιχειρήσεων
  - Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων
Εταίροι που υλοποιούν τη Δράση: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΟΕ (ΚΑΠΑ ΛΑΜΔΑ ΟΕ), EEO GROUP AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (K.T.E.) ΗΠΕΙΡΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ των ομάδων-στόχου
Εταίροι που υλοποιούν τη Δράση: CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε., ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΝΩΣΗΣ & ΕΥΦΥΟΥΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης