Με μια ματιά...

Στόχος της παρέμβασης – Παραγόμενο προϊόν της προτεινόμενης Πράξης

Ο βασικός στόχος της Πράξης με τίτλο: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Το παρόν σχέδιο αφορά στην τοποθέτηση στην αγορά εργασίας 40 ωφελουμένων που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες: α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, β) νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, γεωπόνοι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και γενικά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) & γ) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του πρωτογενούς και τριτογενούς τομέα στην περιοχή παρέμβασης.

Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται με μία πολύπλευρη, συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση, η οποία λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις ανάγκες και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής αναμένεται να δημιουργήσει τις συνθήκες εκείνες που θα συμβάλουν στην αύξηση της απασχολησιμότητας και επιχειρηματικότητας των ωφελούμενων με όρους ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και καινοτομίας και θα διευκολύνουν την εργασιακή και οικονομική ενσωμάτωση των ανωτέρω ομάδων μέσω της δημιουργίας ικανοτήτων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Πρόκειται για μια παρέμβαση στον οικονομικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής με πρωταγωνιστές τους τοπικούς κοινωνικούς φορείς που εμπλέκονται στον κύκλο της απασχόλησης από την εισαγωγή μέχρι και την τοποθέτηση, ή επανατοποθέτηση στην εργασία και αποδέκτες πληθυσμιακές ομάδες με υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Απώτεροι σκοποί της Πράξης είναι:
- η προώθηση της απασχόλησης – αυταπασχόλησης και η τόνωση της αγοράς εργασίας στην περιοχή παρέμβασης,
- η προώθηση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας τα οφέλη και τις μνείες του Νόμου Νόμου 4019/2011 για την Κοινωνική Οικονομία,
- η δημιουργία ικανοτήτων για αντιμετώπιση της κρίσης (στις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις) αλλά και στις επιχειρήσεις που θα τοποθετηθούν οι εκπαιδευόμενοι πτυχιούχοι),
- η δημιουργία μόνιμων δομών δικτύωσης των τοπικών φορέων και συμβουλευτικής υποστήριξης, οι οποίες θα παραμείνουν λειτουργικές και ενεργές και μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου της Πράξης,
- η άμεση και συστηματική ενημέρωση των δημοτών μέσω του τοπικού δικτύου και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης για την παρέμβαση και τους στόχους της.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά της ομάδας στόχου

Την ομάδα στόχο της Πράξης «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» αποτελούν άτομα που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες α) άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, με κάρτα ανεργίας σε ισχύ, β) νέοι επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, γεωπόνοι, φαρμακοποιοί, δικηγόροι, μηχανικοί και γενικά απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) & γ) ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Αριθμός ωφελουμένων του σχεδίου δράσης

Σύνολο ωφελουμένων: 40, εκ των οποίων:
· 8 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση ατομική ή άλλης μορφής (πλην κοινωνικής)
· 8 ωφελούμενοι θα ιδρύσουν από κοινού (1) κοινωνική επιχείρηση
· 8 ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων και θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου
· 16 ωφελούμενοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις.

Ουσιαστικά, με την Πράξη αυτή επιδιώκονται ταυτόχρονα
α. η προώθηση στην απασχόληση μέσω της τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας στην τοπική αγορά,
β. η προώθηση στην αγορά εργασίας μέσω της αυτο-απασχόλησης,
και
γ. η προώθηση της συνεταιριστικής κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως αυτός του πολιτισμού, του εναλλακτικού τουρισμού, των κοινωνικών υπηρεσιών, της παραγωγής και προώθησης παραδοσιακών και βιολογικών προϊόντων.

Επιπλέον, θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε:
1. τουλάχιστον 30 θέσεις απασχόλησης να δημιουργηθούν σε δυναμικούς κλάδους όπως πράσινη οικονομία, νέες μορφές γεωργίας, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, καινοτόμες επιχειρήσεις, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και εναλλακτικές πηγές ενέργειας
2. οι ωφελούμενες γυναίκες του σχεδίου να είναι το 60% του συνόλου των ωφελούμενων (24 άτομα)
3. οι ωφελούμενοι νέοι (κάτω των 25 ετών) να είναι το 40% του συνόλου των ωφελούμενων (16 άτομα).

Εκτιμώμενα αποτελέσματα (Παρουσίαση με αριθμητικούς δείκτες)

Δείκτης

Μονάδα Μέτρησης (Αριθμός)

1. Σύνολο ωφελουμένων

40

1.1. Ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν νέα επιχείρηση ατομική ή άλλης μορφής (πλην κοινωνικής)

8

1.2. Ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν κοινωνική επιχείρηση

8

1.3. Ωφελούμενοι νέοι επιστήμονες θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων και θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου.

8

1.4. Ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις

16

2. Κοινωνικές Επιχειρήσεις - Αριθμός Κοινωνικών Επιχειρήσεων

1

3. Αριθμός Θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους

30

 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης