Επαγγελματική Συμβουλευτική για Νέους και Νέες

Οι νέοι άνθρωποι, κατά το τελευταίο μέρος των σπουδών τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, φτάνουν ολοένα και πιο κοντά στον κόσμο της εργασίας και στην είσοδό τους σε αυτήν και θα πρέπει να εξοικειωθούν με την πραγματικότητα της σύγχρονης αγοράς εργασίας: τα νέα εργασιακά πρότυπα, τους τυπικούς ή άτυπους νόμους και τις απαιτήσει της.

 
Τα θέματα τους εκπαιδευτικής και τους επαγγελματικής εξέλιξης τους προβληματίζουν και τους δυσκολεύουν, πολλές φορές σε μεγάλο βαθμό. Η στάθμιση των διαφορετικών επιλογών και η λήψη αποφάσεων απαιτούν κατάλληλες και ακριβείς πληροφορίες και επαγγελματικές συμβουλές, ώστε να βοηθηθούν στη διαλεύκανση των ερωτημάτων και των καταστάσεων που αφορούν την πορεία της επαγγελματικής τους ζωής. Δεδομένης της ραγδαίας εξέλιξης του είδους και του περιεχομένου των επαγγελμάτων που ζητούνται από την αγορά εργασίας καθώς και της αυξημένης ανεργίας, ο στόχος της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και κάθε μορφής παροχής υπηρεσιών Προσανατολισμού, είναι να βοηθήσει το άτομο να κάνει μια ρεαλιστική επιλογή επαγγελματικής κατεύθυνσης, βασιζόμενο αφενός μεν στα προσωπικά του χαρακτηριστικά (την ιδιοσυγκρασία, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις αντιλήψεις του), αφετέρου δε στις προσφερόμενες από την αγορά εργασίας δυνατότητες.
 
Συνεπώς οι νέοι, που σήμερα ολοκληρώνουν τη φοίτησή τους στο Πανεπιστήμιο και βρίσκονται πριν την είσοδο στην επαγγελματική ζωή, χρειάζονται ενημέρωση για θέματα σχετικά με τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους και πώς αυτά συνδέονται με το επάγγελμα και την όλη επαγγελματική τους πορεία. Χρειάζονται ακόμη στήριξη, ώστε να είναι σε θέση να σχεδιάζουν και να αξιοποιούν τα προσόντα, τις σπουδές, τα εφόδια, τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες στη σταδιοδρομία τους.
 
Ο πίνακας περιεχομένων του Οδηγού Τμημάτων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης παρουσιάζεται παρακάτω:
 

Πίνακες Περιεχομένων:

Τα εφόδια των εργαζομένων για την είσοδο και παραμονή στην εργασία, 5
Κοινωνικές δεξιότητες, 6
Δεξιότητες χρήσης νέων τεχνολογικών μέσων και διαχείρισης των πληροφοριών, 9
Δεξιότητες αυτοπαρουσίασης, 11
Τα στάδια της επικοινωνίας, 17
Η τηλεφωνική επικοινωνία, 17
Η συνοδευτική επιστολή, 18
Το βιογραφικό σημείωμα, 19
Η επαγγελματική συνέντευξη, 25
Συμβουλές για καλύτερο σχεδιασμό σταδιοδρομίας, 31
Βιβλιογραφία, 37

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό σε μορφή .pdf, διαθέσιμο για download.

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης