Πληροφόρηση - Συμβουλευτική - Υποστήριξη

Επιλογή ωφελούμενων και διάγνωση αναγκών
Αντικείμενο της δράσης είναι η επιλογή των ωφελούμενων και η διάγνωση των αναγκών τους προκειμένου όχι μόνο να επιλέγουν ως ωφελούμενοι αλλά και να κατευθυνθούν στην κατάλληλη ομάδα (νέα θέση εργασίας, σύσταση νέας επιχείρησης, σύσταση κοινωνικής επιχείρησης).

Η Δράση περιλαμβάνει 2 φάσεις υλοποίησης:
1η Φάση -Προσέλκυση ωφελούμενων – δημοσιοποίηση του Σχεδίου:
Για την κατά το δυνατόν μεγαλύτερη προσέλκυση των ομάδων στόχου θα αξιοποιηθούν τεχνικές εργαλεία και διαφορετικά μέσα δημοσιότητας τοπικής και εθνικής εμβέλειας.

2η Φάση - Επιλογή ωφελούμενων:
Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων.
Στο στάδιο της επιλογής θα ακολουθηθούν οι εξής τις βασικές διαδικασίες:
- Υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων
- Παραλαβή των αιτήσεων των υποψηφίων
- Διενέργεια συνέντευξης με τους υποψήφιους
- Διάγνωση ιδιαίτερων αναγκών των ωφελουμένων
- Σύνταξη καταλόγου αρχικά επιλεγέντων ωφελουμένων και αποστολή στην Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων
- Οριστική επιλογή ωφελουμένων από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων με βάση σταθμισμένα κριτήρια επιλογής. Η διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και τοποθέτησης των υποψηφίων θα βασίζεται σε διαδικασία μοριοδότησης σε συνδυασμό α) με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών β) τη διαδικασία ατομικής συνέντευξης, όπως αυτή ορίζεται από την αναπτυξιακή σύμπραξη.
- Διενέργεια διαδικασιών πληροφόρησης/ ενημέρωσης του συνόλου των απορριφθέντων υποψηφίων Παραπομπή σε εξειδικευμένο φορέα (ΣΥΥ) εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο ή αποτελεσματικότερο.
- Πληροφόρηση για προγράμματα κατάρτισης, επιδοτήσεις, δυνατότητες αυτοαπασχόλησης και ό,τι άλλο έχει να κάνει με δυνατότητες – πιθανότητες απασχόλησης
- Διαμόρφωση του τελικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ατομικών και ομαδικών συνεδριών με βάση τον τελικό κατάλογο των ωφελουμένων που υπέδειξε η Τριμελής Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων.


 

Δράσεις Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης θα πραγματοποιηθούν:
Δράσεις εξειδικευμένης συμβουλευτικής που θα απευθύνονται σε όσους από τους ωφελούμενους θα συστήσουν δική τους επιχείρηση ή θα κάνουν επέκταση της ήδη υπάρχουσας επιχείρησής τους, δηλαδή συνολικά σε 24 ωφελούμενους, νέους επαγγελματίες και
Δράσεις συμβουλευτικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που θα απευθύνονται σε όσους από τους ωφελούμενους θα προσληφθούν σε κάποια επιχείρηση, δηλαδή συνολικά σε 16 ωφελούμενους οι οποίοι βιώνουν την εργασιακή περιθωριοποίηση.

Μορφή και περιεχόμενο των δράσεων συμβουλευτικής υποστήριξης
Πρόκειται για τρεις συνεδρίες ανά ωφελούμενο, δύο ατομικές και μια ομαδική, κατά τις οποίες ένας σύμβουλος θα βοηθήσει:
α. τους ωφελούμενους-νέους επαγγελματίες στην επίτευξη του στόχου της δημιουργίας/επέκτασης επιχειρηματικής δραστηριότητας
και
β. τους ωφελούμενους που έχουν βιώσει την εργασιακή περιθωριοποίηση να επιλύσουν προηγούμενα σημαντικά κοινωνικά, ψυχολογικά, νομικά και κοινωνικά προβλήματα ώστε να επωφεληθούν με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο από την Πράξη μας και να βρουν μια θέση για απασχόληση στην τοπική αγορά εργασίας.


Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων

Για τους 16 ωφελούμενους-νέους επαγγελματίες που θα συστήσουν δική τους επιχείρηση ή θα κάνουν επέκταση ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, προβλέπεται η Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων για τη σύσταση ατομικών/μικρομεσαίων επιχειρήσεων και παράλληλα θα αναζητηθεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την εξασφάλιση ενός κεφαλαίου για την έναρξη της επιχειρηματικής δράσης.
Για τους 8 ωφελούμενους που θα συστήσουν από κοινού μία κοινωνική επιχείρηση προβλέπεται να εκπονηθεί ένα (1) ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο και παράλληλα θα αναζητηθεί το κατάλληλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη χρηματοδοτική στήριξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικού Σκοπού ώστε να εξασφαλιστεί το κεφάλαιο έναρξης της συγκεκριμένης επιχειρηματικής δράσης.

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης