Κατάρτιση – Επιμόρφωση

Υλοποίηση τεσσάρων προγραμμάτων κατάρτισης έχει προβλεφθεί στα πλαίσια της Πράξης, τρία εκ των οποίων θα πραγματοποιηθούν στο ΚΕΚ CONSUL στους Πλησιούς Άρτας, ενώ ένα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης θα πραγματοποιηθεί στο Μπάρι της Ιταλίας. Και εδώ έγκειται και η καινοτομία της συγκεκριμένης Πράξης, καθώς έχει εντάξει μία δράση διακρατικού χαρακτήρα.

Καθένα από τα τρία προγράμματα που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα περιλαμβάνει ώρες θεωρίας και ώρες πρακτικής άσκησης σε κάποια επιχείρηση. Τόσο για τους ωφελούμενους όσο και για τις επιχειρήσεις που θα συνεργαστούν για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων κατάρτισης στην Ελλάδα έχει προβλεφθεί μία ωριαία αποζημίωση. Όσον αφορά στο πρόγραμμα κατάρτισης που θα πραγματοποιηθεί στο Μπάρι, η Πράξη θα καλύψει το σχετικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς, διαμονής και διατροφής.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ωρολόγιο Πρόγραμμα Κατάρτισης Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 10 ωφελούμενοι προερχόμενοι από ευπαθείς ομάδες

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ: 104

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 14

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑΣ (μικτά): 5,3225€


 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Κατάρτισης Αυτοματισμός Γραφείου με τη χρήση Η/Υ (πιστοποίηση)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 15 ωφελούμενοι με στόχο να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες στη χρήση πακέτων Πληροφορικής, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός μηχανογραφημένου τμήματος μιας επιχείρησης που προσφέρει διοικητικές υπηρεσίες οποιασδήποτε μορφής

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ: 74

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 20

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑΣ (μικτά): 5,3225€

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ: 3€


 

Τροποποιημένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Κατάρτισης Σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής, τυποποίησης και προώθησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας με έμφαση σε προϊόντα εναλλακτικών καλλιεργειών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 15 άνεργοι ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού επιπέδου με στόχο να απορροφηθούν σε πρότυπες μονάδες παραγωγής και τυποποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ: 74

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ: 20

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑΣ (μικτά): 5,3225€

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ: 3€


 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Η καινοτομία στην επιχείρηση

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: 10 ωφελούμενοι οι οποίοι προβλέπεται να προβούν σε ίδρυση/επέκταση επιχείρησης με στόχο την Επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής καινοτομικών ιδεών στις επιχειρήσεις

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ: 24 (στην Ιταλία)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ:  καμία

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑΣ (μικτά): - (θα καλυφθούν όλα τα έξοδα)

ΑΜΟΙΒΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟΩΡΑ: -


 

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης