Δικτύωση

Στα πλαίσια της Δράσης Δικτύωσης θα υλοποιηθούν δύο επιμέρους δράσεις:

Η πρώτη δράση είναι η Δικτύωση τοπικών κοινωνικο-οικονομικών εταίρων και επιχειρήσεων. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι θα δοθεί στους ωφελούμενους η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ με υποψήφιους εργοδότες και στελέχη επιχειρήσεων.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, οι ωφελούμενοι θα έρθουν σε άμεση επαφή με στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που είτε αναζητούν προσωπικό είτε επιθυμούν να παρουσιάσουν το έργο και τη δράση της επιχείρησής τους ή του κλάδου τους γενικότερα, και θα ενημερωθούν για τις γενικότερες δυνατότητες/ευκαιρίες καριέρας στο συγκεκριμένο πεδίο (επιχείρηση ή κλάδο). Επιπλέον, οι ωφελούμενοι στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν επιμέρους συναντήσεις με ομιλητές-συμμετέχοντες ανάλογα με το θέμα το οποίο τους ενδιαφέρει επαγγελματικά.

Η δεύτερη επιμέρους δράση είναι η Ηλεκτρονική Δικτύωση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις. Η ενέργεια αυτή κρίνεται αναγκαία κυρίως για να περιοριστεί το χάσμαπου παρατηρείται στην τοπική αγορά εργασίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων, και για τον λόγο αυτόναπευθύνεται σε ανέργους, εργαζόμενους αλλά και εργοδότες. Η ηλεκτρονική δικτύωση θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας δικτυακής πύλης, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα για απευθείας δικτύωση των ωφελουμένων με τις επιχειρήσεις-μελλοντικούς εργοδότες, και θα παρέχει συνεχή ενημέρωση για προσφορές θέσεων εργασίας από τις τοπικές επιχειρήσεις προς όφελος των ωφελουμένων.

ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

Δικτύωση τοπικών κοινωνικό-οικονομικών εταιριών και επιχειρήσεων

Η δράση αυτή αποσκοπεί στους εξής στόχους:
- Να αναπτυχθούν μηχανισμοί δικτύωσης και κινητοποιηθούν οι τοπικοί φορείς και ο επιχειρηματικός ιστός της περιοχής στην κατεύθυνση της προοπτικής απασχόλησης των ωφελουμένων.
- Να παρουσιαστούν τα οφέλη για τις επιχειρήσεις από την πρόσληψη ατόμων ωφελουμένων από το Σχέδιο Δράσης.
- Να καλλιεργηθεί ένα κλίμα συνεργασίας και δικτύωσης της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τις υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Η δράση περιλαμβάνει τη διοργάνωση 4 συναντήσεων εργασίας/φορέα με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης της ΑΣ με τοπικούς επιχειρηματικούς φορείς αλλά και τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης τόσο στην κατεύθυνση της προοπτικής απασχόλησης των ωφελουμένων όσο και τη συνεργίας και της συμπληρωματικότητας με άλλες τοπικές κινήσεις και πρωτοβουλίες. Το περιεχόμενο των συναντήσεων εργασίας είναι ευέλικτο ως προς το εύρος των δραστηριοτήτων και των ευκαιριών που μπορεί να προσφέρει.

Ειδικότερα, οι τέσσερεις συναντήσεις θα περιλαμβάνουν τα εξής:

Ευκαιρίες Καριέρας: Συναντήσεις ωφελουμένων του σχεδίου με υποψήφιους εργοδότες και στελέχη επιχειρήσεων που εξασφαλίζουν την άμεση επαφή μεταξύ των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού που αναζητά εργασία. Η συγκεκριμένη τεχνική παρέχει τη δυνατότητα στους ωφελουμένους/ες του Σχεδίου Δράσης να έρθουν σε άμεση επαφή με στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων που είτε αναζητούν προσωπικό, είτε επιθυμούν να παρουσιάσουν το έργο και τη δράση της επιχείρησής (ή του κλάδου τους γενικότερα) καθώς και τις γενικότερες δυνατότητες/ευκαιρίες καριέρας στο συγκεκριμένο πεδίο (επιχείρηση ή κλάδος).

- Διασύνδεση και δικτύωση επιχειρήσεων των ωφελουμένων με υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο των forum θα διοργανωθούν «στρογγυλές τράπεζες» για ειδική θεματολογία, με τη συμμετοχή επιχειρηματικών φορέων της περιοχής, διαφόρων οικονομικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την ανάπτυξη σχέσεων με τους νέους επιχειρηματίες που θα προκύψουν από το Σχέδιο Δράσης, είτε ως προμηθευτές, είτε ως πελάτες ή και συνεργάτες.

 

Ηλεκτρονική Δικτύωση Α.Σ με τοπικούς και παραγωγικούς φορείς και επιχειρήσεις

Στόχο της δράσης αποτελεί η ηλεκτρονική δικτύωση της Α.Σ με τοπικούς παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς, οι οποίοι καλούνται να συμβάλουν στην επιτυχία του Σχεδίου Δράσης παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης για τους ωφελούμενους.

Σκοπός της δράσης θα είναι η προσπάθεια κάλυψης του κενού που παρατηρείται στην τοπική αγορά εργασίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικοτήτων,η παροχή στους ανέργους ευκαιριών απασχόλησης, κατάρτισης, ή επανακατάρτισης και γενικότερα η συμβολή στην ένταξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην αγορά εργασίας.Απευθύνεται σε ανέργους, εργαζομένους αλλά και εργοδότες.

Εν μέσω οικονομικής κρίσης για την καλύτερη κατανόηση των διαρκώς μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας εκ μέρους της ΑΣ είναι απαραίτητη η συνεχής επισκόπηση της αγοράς εργασίας και των αλλαγών/απαιτήσεων που εμφανίζει. Η συνεχής και ενδελεχής παρακολούθηση της αγοράς εργασίας και δη των τοπικών παραγωγικών φορέων και των επιχειρήσεων μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης, καταγραφής δεδομένων, το οποίο θα είναι σε θέση να ακτινογραφεί την αγορά εργασίας σε τοπικό επίπεδο και να δικτυώνει απ' ευθείας τους ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης με τις επιχειρήσεις – μελλοντικούς εργοδότες.

Η δικτύωση θα επιτευχθεί μέσω της αξιοποίησης και αναβάθμισης του διαδραστικού διαδικτυακού τόπου του Επιμελητηρίου Άρτας, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα να αποτυπωθεί σε τοπικό επίπεδο η προσφορά και η ζήτηση εργασίας αντίστοιχα και στο οποίο θα γίνεται χρήση μιας πλατφόρμας σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης, όπου, τόσο οι άνεργοι-ωφελούμενοι από τη μία, όσο και οι επιχειρήσεις από την άλλη, θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης δημιουργώντας ένα κοινό τόπο «συνδιαλλαγής».

Η δράση αυτή στοχεύει να αποτελέσει πόλο συγκέντρωσης όλων των δεδομένων (πληροφορίες και υπηρεσίες) που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες, τόσο προς τους ανέργους, όσο και προς τις επιχειρήσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της υφιστάμενης κρίσης, τις προκλήσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν τις πληροφορίες που ζητάνε εύκολα και γρήγορα, αλλά και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους σε κάποιο από τα προγράμματα μέσα από τον υπολογιστή τους.

 

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης